+ + ยิ น ดี ต้ อ น รั บ : W e l c o m e + +
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรนารีเกมส์
สมาคมเชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี
  โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  โรงเรียนปทุมคงคา
  โรงเรียนพณิชยาการหาดใหญ่
     
     
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
     
  Seacon Square National Cheerleader Contest
  Red Bull Extra Boom  
  ไทยแลนด์เชียร์  
  ไทยเชียร์โพล
  เชียร์เอ็กซ์ไซท์  
     

Copyright © 2004 SUT Cheerleader Club. All rights reserved.