+ + ยิ น ดี ต้ อ น รั บ : W e l c o m e + +
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรนารีเกมส์
สมาคมเชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย
 
 
 
  >>> ชมรมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 โดยการรวมกลุ่มของนักศึกษาที่สนใจทางด้านเชียร์ลีดเดอร์และเชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจทางด้านเชียร์ลีดเดอร์ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านนี้ และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 สุรนารีเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ผู้ที่ริเริ่มการก่อตั้งชมรมเชียร์ลีดเดอร์ก็คือ นายเอกชัย บุญรสศักดิ์ (ประธานชมรม ปี 2546) และนายเอกชัย จันทรจิตร (ประธานชมรม ปี 2547) ในการจัดการภายในชมรม ได้มีการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เชียร์มือ หรือ เชียร์ลีดเดอร์ และ เชียร์แดนซ์ หรือ เชียร์ลีดดิ้ง ปัจจุบันทางชมรมได้มีโอกาสเปิดตัวแล้วหลายกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมลานบันเทิง ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 งานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี กิจกรรมเฟรชชี่ไนต์ การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์สุรนารีเกมส์ หรือแม้กระทั่งส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ เรดบลู เอ็กซ์ตราบูม 2004 ณ คลังพลาซ่า จ.นครราชสีมา เป็นต้น  
       
  วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม  
  1. เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย  
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ  
  4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการพัฒนาตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
  5. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
       
  สัญลักษณ์ชมรมเชียร์ลีดเดอร์  
     
       

Copyright © 2004 SUT Cheerleader Club. All rights reserved.